ค้นหา
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» search engine ranking tool backlink service
Sun Jul 31, 2011 10:48 pm by ผู้มาเยือน

» ขอเชิญร่วมฝากข้อความลงนามถวายพระพรพ่อหลวงของเรา
Mon Nov 29, 2010 11:36 am by ผู้มาเยือน

» ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Fri Oct 01, 2010 9:15 pm by ผู้มาเยือน

» https://www.youtube.com/watch?v=8i8CcgtADAg
Sun Sep 19, 2010 10:56 pm by ผู้มาเยือน

» ส่งเอมวี
Fri Sep 03, 2010 8:55 pm by ผู้มาเยือน

» เนเน่-พลอย-ปู 6/6
Wed Aug 25, 2010 4:30 pm by เนเน่-พลอย-ปู

» Mei+Lew 6/6 21+25
Wed Aug 18, 2010 11:55 am by เนเน่-พลอย-ปู

» gift poom 33+11
Wed Aug 18, 2010 11:52 am by Admin

» Mei+Lew 6/6 21+25
Wed Aug 18, 2010 11:51 am by ผู้มาเยือน

Affiliates
free forum


การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

Go down

การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Aug 08, 2010 1:16 pm

[size=9]
วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI)

[size=9]โครงงานฯ เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้นๆ การแบ่งขั้นตอนมีความสำคัญต่อการทำโครงงานฯ นั้น การแบ่งขั้นตอนการทำโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน และการวางแผนการทำโครงงานในที่นี้แบ่งการทำงานออกเป็น
6 ขั้นตอนดังนี้
1.
การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ อาจได้จากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องนั้นๆ การสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว การอ่านค้นคว้า การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ แต่ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญดังนี้ ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่ทำโครงงาน สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา มีเวลา/งบประมาณเพียงพอ มีความปลอดภัย
2.
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
รวมถึงจากการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วยให้ได้แนวคิดในการกำหนดขอบเขตของเรื่อง รวมทั้งความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องที่ทำ จนสามารถใช้ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนควรบันทึกสาระสำคัญไว้ด้วย นอกจากนี้อาจศึกษาจากผลงานรุ่นพี่ จาก www.เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาพัฒนา จนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ๆ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้
-
มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทำโครงงาน
-
วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้
-
ความต้องการของผู้ใช้งาน คุณลักษณะของผลงาน(Requirement & Specification)
-
กลุ่มที่ทดลองใช้ และวิธีการประเมินผล
-
วิธีการพัฒนาโครงงานอย่างไร
-
ข้อสรุปของโครงงาน
-
ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์
-
แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
3.
การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน CAI ที่จะทำ จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการความเป็นไปได้ของโครงงานฯ ขั้นตอนที่สำคัญคือ
-
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แหล่งข้อมูล นำมารวบรวม
-
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขต และลักษณะของโครงงานฯ
-
ออกแบบพัฒนา
-
เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข
4.
การลงมือทำโครงงาน CAI เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแก้ไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคต
5.
การเขียนรายงาน รายละเอียดของการเขียนรายงาน เป็นการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้
การเขียนรายงาน โครงงาน
CAI
บทที่
รายละเอียด
1

ส่วนนำ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานฯ ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อโครงงานฯ
ชื่อสาขาวิชาของโครงงานฯ
ชื่อ-สกุล/เลขที่/ห้อง ผู้ทำโครงงานฯ
ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
คำขอบคุณ : ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ จากบุคคล องค์กร ที่ช่วยให้โครงงานฯสำเร็จ
บทคัดย่อ : อธิบายถึงที่มา - ความสำคัญของโครงงานฯ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงาน และผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่างๆ อย่างย่อ(ประมาณ 250-400 คำ)
2

เป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาโครงงานฯ ประกอบด้วย

ที่มาและความสำคัญของโครงงานฯ
วัตถุประสงค์ของโครงงานฯ
ของเขตของโครงงานฯ
3

หลักการและทฤษฎี
: เป็นส่วนสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการที่จำนำมาใช้พัฒนา ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผู้อื่นที่นักเรียนนำมาเปรียบเทียบหรือพัฒนาเพิ่มเติมด้วย
4

วิธีดำเนินการ
: อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด ระบุปัญหาหรืออุปสรรค์ที่พบ วิธีการที่ใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน
5

ผลการศึกษา
: นำเสนอข้อมูลหรือระบบที่พัฒนาได้ โดยอาจแสดงเป็นกราฟ ตาราง ข้อความ หรือแต่ละหน้าจอภาพ
6

สรุปและข้อเสนอแนะ
: อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองหรือพัฒนาไปใช้ประโยชน์ อุปสรรค์ของการทำโครงงาน หรือ ข้อสังเกตที่สำคัญ ข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานฯ นี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหากจะมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย
7

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานฯ
: ระบุประโยชน์ที่นักเรียนได้รับการพัฒนาโครงงานฯ นั้น และประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการนำเสนอผลงานของโครงงานไปใช้ด้วย
8

บรรณานุกรม
: รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร และเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้ทำโครงงานฯ ใช้ค้นคว้า หรืออ่านเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานฯ นี้
9

คู่มือการใช้งาน
: หาโครงงานที่นักเรียนจัดทำเป็นการพัฒนาขึ้นใหม่ ให้ทำคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อผลงาน
ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียดของคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้รันผลงาน
ความต้องการของซอฟต์แวร์
แนะนำ วิธีการใช้งานแต่ละส่วน ความหมายแต่ละเมนู จำนวนแบบทดสอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุด


6.
การนำเสนอและการแสดงผลของโครงงาน
เป็นการนำเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้น ในการนำเสนอให้มีการรายงานแสดงผลงานผ่านสื่อต่างๆ ติดโปสเตอร์ [/size]
[/size]

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 24
Join date : 05/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.krukeng.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ